Ordliste

Opgaverne i Matsup formuleres enten som spørgsmål eller med et ord i bydeform. Ordliste indeholder ord, der i matematisk sammenhæng betyder noget bestemt og som anvendes i Matsup. De ord, der skønnes at lægge helt tæt op ad hverdagssproget, er ikke medtaget i ordlisten. Ordene er i alfabetisk rækkefølge.

Afgør Her skal du sammenligne nogle tal eller diagrammer og give udtryk for, hvordan de er i forhold til hinanden.

Aflæs Her skal du aflæse et resultat enten i et diagram eller en tabel.

Afmærk Her skal du afmærke på den tegning, graf eller tabel, hvor du har aflæst dit resultat. På denne måde dokumenterer du, hvordan du har fundet frem til din aflæsning.

Anbring Her skal placere en figur eller nogle tal, så de opfylder de krav, som er stillet i opgaven.

Angiv Her skal du selv foreslå et resultat på baggrund af oplysningerne i opgaveteksten. Der er oftest flere muligheder. Det skal tydeligt fremgå, hvordan du er nået frem til dit resultat.

Benyt Her skal du bruge en eller flere af de ting, der er vist i opgaven, eller som du selv har lavet i tidligere spørgsmål i opgaven til at tegne fx en graf eller en skitse.

Beregn Her skal du udføre en eller flere beregninger for at nå frem til et resultat. Du skal skrive de regneudtryk, der fører frem til facit, i din besvarelse.

Beskriv Her skal du give en forklaring som svar på spørgsmålet. Du skal bruge resultater, du har fundet frem til, og der skal indgå ord fra matematikken i svaret.

Bestem Her skal du finde svaret på spørgsmålet i opgaven, og du kan selv vælge din metode, som enten kan være aflæsning eller beregning. Begge metoder er lige gode.

Brug Her skal du anvende en eller flere af de ting, der enten er vist i opgaven – eller som du selv har lavet i tidligere spørgsmål – til at tegne fx en graf eller en skitse. Det kan også være, du skal anvende en regnearksfunktion eller beregne et resultat.

Eksperimenter Her skal du prøve dig frem med forskellige løsninger, indtil du finder en løsning, som passer til de krav, der er stillet i opgaven. Der vil ofte være flere løsninger til den samme opgave, og det kan være, du skal skrive mere end én løsning i din opgavebesvarelse.

Flyt Her skal du flytte rundt på en geometrisk figur. Du skal angive, beregne eller vurdere, hvilken betydning, det har, at du flytter figuren.

Forklar Her skal du bruge ord fra både matematikken og hverdagssproget til at forklare et matematisk udtryk eller en måde, som et bestemt resultat er fremkommet på.

Fremstil Her skal du lave et diagram, en tabel, en tegning, et regneark eller andet, som der spørges efter.

Færdiggør Her skal du gøre en skitse, en tegning, en tabel eller en graf færdig ud fra de oplysninger, der er i opgaven.

Giv forslag Her skal du beregne, tegne eller prøve dig frem og finde forskellige forslag til løsning af opgaven. Når du skal give forslag til løsning af opgaven, skal du vælge en eller flere af løsningerne, som du angiver som forslag.

Indtast Her skal du indtaste et eller flere data i et regneark. Ofte skal du bruge de resultater, som indtastningen giver, til at vurdere resultatet, tegne en graf eller lignende.

Indtegn Her skal du tegne en manglende eller en ekstra del på en allerede fremstillet tegning eller graf. Det kan både være en tegning eller graf fra opgaven, eller det kan være på en tegning eller graf, du selv har lavet som en del af besvarelsen.

Kopier Her skal du hente et billede i billedbasen på www.matsup.dk og indsætte det i et geometriprogram.

Marker Her skal du markere på den tegning, graf eller tabel, hvor du har aflæst dit resultat. På denne måde dokumenterer du, hvordan du har fundet frem til din aflæsning.

Omregn Her skal du omregne fra én enhed til en anden. Mængden ændrer sig ikke, da du blot skal benytte en anden enhed. Det kan fx være fra danske kroner til US dollars, fra meter til centimeter eller fra liter til milliliter.

Omskriv Her skal du erstatte formlen i en celle med de konkrete tal.

Opdater Her skal du tilføje det, der bliver beskrevet i opgaven. Det kan være på en tegning eller i et regneark.

Opret Her skal du lave et diagram, en tabel, en tegning eller et regneark.

Opstil Her skal du skrive eller tegne det, du bliver bedt om i opgaven.

Rediger Her skal du ændre på nogle tal, der allerede står i tabellen, så de passer til en ny situation.

Sammenlign Her skal du sammenligne nogle tal eller diagrammer og give udtryk for, hvordan udtrykkene er i forhold til hinanden.

Tegn Her skal du tegne en graf, en skitse eller en tegning på papir eller i et geometriprogram.

Tilføj Her skal du tilføje det, der er beskrevet i opgaven. Det kan være på en tegning eller i et regneark.

Udfyld Her skal du indtaste data i en tabel eller i et regneark. Når det er et regneark, der arbejdes i, står der som regel, hvilke celler eller kolonner, du skal udfylde.

Udfør Her skal du gøre det, der er beskrevet i opgaveformuleringen. Det kan fx være en bestemt måde at beregne et resultat på.

Udregn Her skal du udføre en eller flere beregninger for at nå frem til et resultat. Du skal skrive de regneudtryk, der fører frem til resultatet, i din besvarelse.

Undersøg Her skal du ved hjælp af beregninger eller tegninger vise, om noget er rigtigt eller forkert.

Vis Her er der enten tale om, at du skal vise nogle tal i et diagram eller vise noget ved hjælp af et eksempel. Du kan også blive bedt om at vise, hvordan et angivet resultat er fremkommet.

Vurder Her skal du sammenligne nogle tal eller diagrammer og give udtryk for, hvordan de er i forhold til hinanden. Download ordlisten som pdf her